Fördelar


Fördelar för besökssektorn 
neZEH erbjuder konkurrensfördelar för SME hotell som representerar 90% av den europeiska besöksnäringen och gynnar hela besöksindustrin genom:

  • Energibesparingar och minskade driftskostnader
  • Unik positionering på en konkurrensutsatt marknad
  • Förbättrad image och service för gäster
  • Tillgång till ett helt nytt "grönt" marknadssegment inom turistnäringen, både avseende individer och företag
  • Ökad komfort för hotellens gäster
  • Uppnådda mål för företags Corporate Social Responsibility; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Fördelar för EU 
Projektet neZEH kommer sprida kunskap och vetskap om nära nollenergibyggnader på regional, nationell och europeisk nivå samt gynna godkännandet av nZEB policys. Detta kommer bidra till:

  • medvetandegöra de nationella myndigheternas politik och satsningar mot nZEB genom att visa på renoveringar inom projektet
  • 80-190 M€ investerade inom hållbar energi år 2020
  • nya gröna jobbmöjligheter
  • minskning av växthusgaser på upp mot 100 000 ton COeq/år vid år 2020.